+48 32 760 21 59 sekretariat@econ-trader.pl

Skup i sprzedaż surowców

Zagospodarowanie odpadów

Odbiór i dostawa komponentów paliw alternatywnych

Spółka EconTrader zajmuje się obrotem odpadami od 2013 r.

Organizuje i uczestniczy w wielu transakcjach związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem frakcji pochodzących z odpadów komunalnych i przemysłowych.

Wchodzi w skład EkoPartner Group, grupy firm zajmujących się m. in. transportem, przetwarzaniem, zbieraniem, odzyskiem oraz transgranicznym przemieszczaniem surowców wtórnych i innych odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych.

zagospodarowanie odpadów

odbiór transport i zagospodarowanie frakcji pochodzących z odpadów komunalnych i przemysłowych

skup i sprzedaż odpadów

zapewniamy dokumenty DPO i DPR odpowiadające faktycznym procesom odzysku i recyklingu

paliwa alternatywne RDF

zagospodarowanie komponentów do produkcji paliw alternatywnych, sprzedaż wysokokalorycznego paliwa RDF

Doradca Handlowy:

Paweł Sochacki
K +48 514 075 340
e-mail: p.sochacki@econ-trader.pl

Kierownik ds. handlu i logistyki:

Agnieszka Drózd
K +48 513 703 946
e-mail: a.drozd@econ-trader.pl

 

Econ Trader Sp. z o.o.

ul. Długosza 27
42-580 Wojkowice
T +48 32 760 21 59

NIP 8992716354
KRS 0000386266
REGON 021502082
BDO  000023299

Rachunek Bankowy:
BNP  PARIBAS BANK POLSKA S.A.
07 1750 1064 0000 0000 3858 9156

 

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu:
Łukasz Urbańczyk

Wiceprezes Zarządu
Marcin Piekarski

Prokurenci:
Maciej Bodnar,
Filip Olenderek

Mapa

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Econ Trader Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach przy ulicy Długosza 27a, NIP: 899-271-63-54, REGON: 021502082 KRS: 0000386266.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
listownie: ul. Długosza 27a 42-580 Wojkowice
e-mail: sekretariat@econ-trader.pl
telefonicznie: +48 32 760 21 59

Cel i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach  sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą również osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania, w tym m.in. podmioty świadczące usługi: informatyczne oraz księgowo- finansowe.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu rozwiązania bądź wygaśnięcia zawartych umów. Będziemy również przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
– prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).