+48 32 760 21 59 sekretariat@econ-trader.pl

Skup i sprzedaż surowców

Zagospodarowanie odpadów

Odbiór i dostawa komponentów paliw alternatywnych

Econ Trader od roku 2011 zarządza strumieniami odpadów pochodzenia komunalnego i przemysłowego pomiędzy instalacjami własnymi oraz zakładami firm partnerskich.

Organizuje i uczestniczy w wielu transakcjach związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem frakcji pochodzących z odpadów komunalnych i przemysłowych.

Wchodzi w skład Grupy Econ – firm zajmujących się m. in. transportem, przetwarzaniem, zbieraniem, odzyskiem oraz transgranicznym przemieszczaniem surowców wtórnych i innych odpadów komunalnych i przemysłowych.

O Grupie

Grupa Econ poprzez spółki celowe Econ, EkoPartner Recykling i Econ Trader, realizuje od 1999 roku przedsięwzięcia biznesowe na szeroko pojętym rynku związanym z gospodarką odpadami, recyklingu oraz odnawialnych źródeł energii.

Econ od roku 1999 odpowiada za maksymalizację osiąganych wyników finansowych oraz długoterminowy rozwój spółek Grupy.

 • Kreowanie strategii biznesowych
 • Nadzór nad realizacją przedsięwzięć biznesowych 
 • Pozyskiwanie nowych kontrahentów, 
 • Prowadzenie negocjacji handlowych
 • Rozwój nowych projektów inwestycyjnych
 • Analizy potencjału rynkowego

EkoPartner Recykling od roku 2010 prowadzi działalność w Lubinie z zakresu przetwarzania odpadów.

 • Zakład Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania odpadów
 • Status Instalacji Komunalnej (były RIPOK) 
 • Sortownia odpadów surowcowych
 • Odbiór odpadów komunalnych i przemysłowych
 • Możliwość zagospodarowania 320 tys. ton odpadów rocznie
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Realizacja innowacyjnego projektu współfinansowanego przez NCBiR o wartości 18,5 mln zł

  Econ Trader od roku 2011 zarządza strumieniami odpadów pochodzenia komunalnego i przemysłowego pomiędzy instalacjami własnymi oraz zakładami firm partnerskich.

  • Zakład przetwarzania odpadów w Wojkowicach
  • Przetwarzanie odpadów surowcowych
  • Obrót surowcami wtórnymi
  • Odbiór i transport odpadów przemysłowych oraz niebezpiecznych
  • Główny dostawca pre RDF do firmy EkoPaliwa Chełm (CEMEX)
  • Możliwości zagospodarowania 140 tys. ton odpadów rocznie

  Kontakt:

  Agnieszka Drózd
  T +48 513 703 946
  e-mail: a.drozd@grupaecon.pl

   

  Paweł Sochacki

  T +48 514 075 340
  e-mail: p.sochacki@grupaecon.pl

   

  Econ Trader Sp. z o.o.

  Dane Adresowe:
  ul. Długosza 27
  42-580 Wojkowice

  Numer KRS 0000386266
  NIP 8992716354
  REGON 021502082
  BDO 000023299

  Rachunek Bankowy:
  BNP Paribas Bank Polska S.A
  07 1750 1064 0000 0000 3858 9156

  Zarząd Spółki:

  Prezes Zarządu:
  Łukasz Urbańczyk

  Wiceprezes Zarządu:
  Marcin Piekarski

  Prokurenci:
  Maciej Bodnar,
  Filip Olenderek

  Mapa

  Ogólna klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

   

  Administrator

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Econ Trader Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach przy ulicy Długosza 27, NIP: 8992716354, REGON: 021502082 KRS: 0000386266.

  Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  listownie: ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice

  e-mail: odo@grupaecon.pl

   

  Cel i podstawy przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach  sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

   

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  Odbiorcą Państwa danych osobowych będą również osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania, w tym m.in. podmioty świadczące usługi: informatyczne oraz księgowo- finansowe.

   

  Okres przechowywania danych

  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu rozwiązania bądź wygaśnięcia zawartych umów. Będziemy również przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora.

   

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

  3) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  4) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).