+48 32 760 21 59 sekretariat@econ-trader.pl

Kontakt:

Agnieszka Drózd
T +48 513 703 946
e-mail: a.drozd@grupaecon.pl

 

Paweł Sochacki

T +48 514 075 340
e-mail: p.sochacki@grupaecon.pl

 

Econ Trader Sp. z o.o.

Dane Adresowe:
ul. Długosza 27
42-580 Wojkowice

Numer KRS 0000386266
NIP 8992716354
REGON 021502082
BDO 000023299

Rachunek Bankowy:
BNP Paribas Bank Polska S.A
07 1750 1064 0000 0000 3858 9156

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu:
Łukasz Urbańczyk

Wiceprezes Zarządu:
Marcin Piekarski

Prokurenci:
Maciej Bodnar,
Filip Olenderek

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Econ Trader Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach przy ulicy Długosza 27, NIP: 8992716354, REGON: 021502082 KRS: 0000386266.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie: ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice

e-mail: odo@grupaecon.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach  sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą również osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania, w tym m.in. podmioty świadczące usługi: informatyczne oraz księgowo- finansowe.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu rozwiązania bądź wygaśnięcia zawartych umów. Będziemy również przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

3) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).